یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

تایلند...سرزمین آزادی و لبخند
تای لند...سرزمینی در جنوب شرق آسیا
با آب و هوای گرم و معتدل... همانند خون مردمش...
دارای مردمی خون گرم...مهربان... و مهمان نواز...
و اما لبخند...
جز جدایی ناپذیر چهره و صورت تایلندی ها...
تای در زبان بومی تایلند به معنی آزادی و به تعبیر برخی لبخند میباشد... و تای لند یعنی سرزمین آزادی...سرزمین لبخند...
مردم این سرزمین مدام لبخند می زنند...
چ خوشحال باشند...چ ناراحت...
چ برای تشکر باشد...چ عذرخواهی
آنها حتی گاهی هنگام عصبانیت هم لبخند میزنند....اما هر یک از این لبخندها معنا و مفهوم خاصی دارد...
آنها مردم دوست داشتنی شرق آسیا هستند ک با چسباندن دو دست ب هم سلام میکنند و گاهی لبخندی هم میزنند...
مهربان،مهمان نواز، و اهل مدارا و صبور هستند...
از رفتارهای توهین آمیز دوری میکنند و ب گردشگران احترام میگذارند...
لبخندهای اجباری...درک حقیقت...مودبانه...برد یا پیروزی...خودخواهی...همراه با نیت بد...پوشش افسردگی و حفاظتی...از گونه های مختلف لبخندی است ک بنا بر اقتضای شرایط بر لب مردم این سرزمین مینشیند...
* تای لند ...... سزرمین آزادی،آفتاب و لبخند *

شاد باشید