یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

در ارزوی دیدن سرزمین لبخندها
مطلبم طولانی نیست فقط خواستم بگم همه اطرافیانم رفتند تایلند و برگشتند و فقط برای من تعریف کردند از جاذبه هاش و مناظرشو و تفریحاتش و من فقط به حسرتم اضافه شد که چرا من نمیتونم به خاطر وضعیت مالیم برم اونجا
حالا اومدم به شما بگم اگه جا داشتید منم با خودتون ببرید و این حسرت رو از دلم بردارید.
لبخندتون بادوام