یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

سفری خندان به سرزمین آزاده
با عرض سلام
خندیدن به آن معنی نیست که دهانمان را باز کنیم و بخندیم.
بلکه باید از درون شاد باشیم و به روی مشکلات لبخند بزنیم تا بر آنها پیروز شویم دقیقا همانند مردم تایلند که سالیان درازی است لبخند نه بر دهان آنها بلکه بر روی قلبشان حکاکی شده است.
برای همین است وقتی به تایلند سفر کردم دوست دارم به درون قلبشان رجوع کرده تا آن حس مثبت را دریافت کنم.
به امید روزی که پا به سرزمین آزادگان بگذارم.
باتشکر