یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

معجزه در خاو سوک
امسالم تصمیم گرفتیم دوباره به مدت42 روز به سرزمین لبخندها بریم و دوباره سوالها از ما شروع شد.42روز؟حوصلتون سر نمیره؟ چرا همش تایلند؟ با خانواده؟