یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

زمانی اولین بار سفر کردم
من زمانی که اولین بار سفر کردم به تایلند هر جا رو که نگاه می کردم می دیدم لبخند زده حتی به ساختمان ها نگا می کردم لبخند می زدنند کفه خیابانها رو نگاه می کردم لبخند میزدنند چیز عجیبی که دیدم این بود که در دست شویی هاشون طوری ساخته بودنند لبخند آدماشون که دیگه حرفش و نزن شیر آبشون هم لبخند داشت خونه هاشون لبخند می زدند وای چه کشوری که هر جاشو نگاه می کردی فقط لبخند لبخند لبخند........