یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

لبخند
آدم بشاش و خندانی هستم و همیشه خنده روی لبام هست!
اما در طول زندگیم، زیباترین لبخندم زمانی هستش که به خدا فکر می کنم باهاش حرف می زنم و زمانی که حس می کنم خدا منو تو آغوش گرفته، لبخندی از ته دل و برقی توی چشمام میشینه!
آرزوم اینه که همه بتونن این حس زیبا و لبخند جاویدان رو تجربه کنن.
بدرود