یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

بازارهای شناور در تایلند
یکی از تجربه های جدید و بی سابقه برای گردشگران تایلند که به عنوان بازار آبی از آن میتوان نام برد، آشنایی با یکی از روشهای سنتی خرید مردم این منطقه ست، معاشقه ی رنگ ها بر روی بی رنگ ترین ماده ی جهان،آب.... دیدن سرخ ترین بری ها و سبزترین سبزیجات و درهم پیچیدن زرد ها و نارنجی های مرکبات در دستان زنان و مردان زیبای چشم بادامی تایلندی ،روی قایق های باریک و روی روان ترین آبها صحنه ای بی نظیر رو برای گردشگران این منطقه می آفریند...
رویدادی که به خاطر تفاوت آن با تمام بازار های پر رونق در سرتاسر جهان ،همواره لبخندی به نشانه ی رضایت و لذت بر لب گردشگران نشانده است .