یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

سفر به شادلند
بهتر نیست تایلند را شادلند بنامیم. سرزمین شادی و لبخند. سرزمینی که شادی و آرامش را به مسافران و جهانگردان هدیه می دهد! در فرهنگ و ادبیات ایران زمین آمده است که شیخ ابوالحسن خرقانی بر سر در خانقاه خود نوشته بود:
هر کس که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که بدرگاه باری تعالی به جان ارزد،البته برخوان بوالحسن به نان ارزد. به نظر می آید تایلندی ها ی میهمان نواز به این فلسفه ی زیبای پارسیان چه نیکو عمل نموده اند . این مردم به هر مسافر و میهمان لبخند و شادی و آرامش هدیه می دهند!شادی اوج هنر ارتباط است و من برای مردمان هنرمند تایلند به احترام کلاهم را از سر می دارم و برایشان دست می زنم!