یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

سلام زندگی
و ان هنگام که عشق چون پروانه های سامویی بازیگوشانه در اعماق سرخ وجودت به پرواز در امد;معجزه لبخند بر لبانت متولد خواهد شد و چشمهایت به ارامش باغ ارکیده بارور شده تا روز را به امید طلوعی زیباتر پلک بگشایی.