یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

بهشت زمینی
فقط کافی است لحظه ای چشمانت را ببندی و وارد باغ نانگ نوچ شوی تا لحظه ای احساس کنی در بهشت هستی چون وقتی وارد مشوی تا موقعی که خارج میشوی از زیبای و چینش گل ها نمیخواهید لحظه ای پلک بزنیدزیرا به همه ی ان ها همچون مردم تایلند لبخند بر لبانشان هست و شما را تا لحظه اخر در دنیای دیگری نگه می دارند.در گوشه های باغ خانه های سنتی را مبینی که کسانی در ان هستند به تو لبخند می زنند ودست تکان میدهن واحساس میکنی که انجا خانهی خودت است و داری در بهشت راه میروی.هرچه از انجا بگویم کم است زیرا زیبا ای هایش در چند سطر جای نمیگیرد. از انجاکه خارج میشوی وبه خیابان میرسی مردم را میبین که به یگدیگر سلام میکنند و لبخند بر لبانشان جاری است گوی کسی ناراحتی را از وجودشان برداشته و به جای ان لبخند را بر صورتشان کاشته.وقتی با انه ها صحبت میکنی از زیبای گویش و لهجه ان ها لذت مبری گوی که اگر چنیدن روز حرف بزنند خسته نمیشو و گوش میکنی.نمیدان چرا فقط تایلند اینگونه است ولی هر چه باشد ادم باید یکبار به تایلند یعنی کشور لبخنده سفر کند.