یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

سفرکرده
سلام من خودم حازرسلام هستم ولیی وقتی به کشورلبخندها سفرکردم ادزمردمه این کشور لبخند زدن را بیشریاد گرفتم برای مردمه این سرزمین ارزوی سلامتی دارم